top of page

Privacy Policy

ข้อกำหนดการให้บริการ
ข้อตกลงการใช้งาน ID เกม
    1. การเชื่อมต่อ ULTIMATEGAME ID, Facebook ID, สร้าง Guest ID (ต่อไปนี้เรียกว่า “ID เกม”) ที่นำไปใช้เล่นเกมมือถือในเครือของบริษัท อัลติเมตเกม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
    2. ผู้ใช้ ID เกมเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเกม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี
    3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้
    4. กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิ
        4.1 การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
        4.2 มีเจตนาหลอกลวงผู้ใช้บริการอื่นให้เกิดความเสียหาย
        4.3 มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน ID เกม ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
    5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
    6. การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
กฎ กติกา มารยาทในการเล่นเกม
        1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
            1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาทั้งหมดภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร
            1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร
            1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะมีการตักเตือนก่อน ครั้งที่ 2 ขึ้นไปจะถูกระงับไอดีการให้บริการชั่วคราว
        2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกม
            2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อขายหรือมีเจตนาซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (เงิน, ทอง) และไอเทมภายในเกม โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริง ภายในตัวเกมโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม(เงิน, ทอง) หรือไอเทมภายในเกม เช่น ขายขนม 15 บาท ขายมาม่า 50 บาท หรือประโยครูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ส่อถึงเจตนา หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            2.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือจะขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID เกม และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID เกมของตนเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID เกม ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID เกมของตนเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้
            2.4 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิ การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (เงิน, ทอง) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
            2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
        3. การใช้โปรแกรม ’โกง’ และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม
            3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องเกมมือถือในเครือของบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกมหรือโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้สามารถเล่นเกมได้อัตโนมัติ และไม่เกี่ยวข้องกับ ระบบของเกม หรือบริษัทฯ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
                   ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT หรือใช้โปรแกรมโกงทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
                      - กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
                      - ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม
                      - มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากกว่าผู้อื่นแบบไร้เหตุผล หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกมในทุกกรณี หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ID เกมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน (สำหรับไอดีที่ถูกโทษแบนถาวรเนื่องด้วยการกระทำผิดกฏในข้อ 3.3 ก่อนหน้านี้ สามารถยื่นเรื่องขอปลดแบนได้โดยติดต่อทีมงานทาง Live Chat)
            3.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
        4. กฎ กติกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอื่นๆ ภายในเกม
            4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ส่งผลเสียต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
            4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เกม เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลา 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID เกมเป็นระยะเวลาถาวร
            4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม หรือทีมงานบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย
            4.4 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเกี่ยวกับกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการในส่วนของการมอบหลักฐานการระงับ ID และปลดแบน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
        5. รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
            รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัท อัลติเมตเกม จำกัด 
                32 ซอย พระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
                อีเมล์ : contact@ultimate.asia

      นโยบายนี้ครอบคลุมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครเล่นเกม ตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า "ผู้เล่น"
ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง
      “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ"ผู้เล่น"ของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
      “ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
      “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป
        6. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?
            บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
                • ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวพนักงาน, ลายมือชื่อ/ลายเซ็น, รูปถ่าย เป็นต้น
                • ข้อมูลที่อยู่และติดต่อ เช่น ข้อมูลสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย, ที่อยู่ปัจจุบัน, บัญชีโซเชียลมีเดีย, รายละเอียดการติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล, ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
                • ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน, ประเภทการจ้างงาน, ตำแหน่งงานล่าสุด, ชื่อบริษัท, บันทึกเวลาทำงาน, ประวัติการทำงาน, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ข้อมูลการทดสอบ, ข้อมูลบุคคลผู้ให้การรับรอง, ที่อยู่ที่ทำงาน, รายละเอียดใบสมัครงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน, อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง เป็นต้น
                • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร, เงินงวดและข้อมูลการเป็นลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เป็นต้น
                • ข้อมูลประวัติ เช่น ความสัมพันธ์, น้ำหนัก, วันเดือนปีเกิด, สภานภาพการสมรส, การอ้างอิงหรือการตรวจสอบประวัติ, สถานภาพทางทหาร, ส่วนสูง, เพศ, อายุ เป็นต้น
                • ข้อมูล IT เช่น ที่อยู่ IP เป็นต้น
                • เอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
                • ข้อมูลการศึกษา เช่น เกรดเฉลี่ย, ประวัติการศึกษา, หลักฐานการศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้:
                • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลประกันสุขภาพ, ประวัติการรักษาพยาบาล, ผลตรวจสุขภาพ เป็นต้น
                • ข้อมูลประวัติ เช่น ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
                • ข้อมูลชีวมิติ เช่น การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น
        7. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
             โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านกระบวนการ หรือผ่านช่องทาง เช่น
                • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือแบบฟอร์มออนไลน์
                • กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวช้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Expense System หรือ ESA Application
                • กรอกลงในแบบฟอร์ม เอกสาร Website
                • สื่อสารผ่านอีเมล
             อย่างไรก็ดีบริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง
                • ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
                • ผู้ให้บริการ เช่น ไอออนเมาเท่นท์, โรงพยาบาลเปาโล, ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เป็นต้น
                • ผู้ให้บริการฝึกอบรม เช่น แพคริม กรุ๊ป เป็นต้น
                • หน่วยงานรัฐบาล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถานีตำรวจ, กระทรวงการคลัง, ศาลยุติธรรม เป็นต้น
                • ผู้ให้บริการ เช่น Recruitment Agency เป็นต้น
                • สถานพยาบาล เช่น พิมคลินิกเวชกรรม เป็นต้น
             นอกจากนี้บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลอ้างอิงหรืออดีตนายจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ใช้ข้อมูลเพื่อจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออ้างอิงข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว เพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯต่อไป
        8. บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
            บริษัทฯอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                8.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
                เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรือสัญญาอื่นใดหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามแต่กรณี โดยตัวอย่างที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
                8.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
                เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด หน้าที่ของบริษัทฯในฐานะของนายจ้างหรือในฐานะอื่นใด เช่น 
                      (1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์
                       (2) กฎหมายอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ
                8.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
                เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น 
                       (1) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV 
                       (2) การจัดทำรายงานการประชุม ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                       (3) การสำรวจความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมภายในองค์กร การประกาศผล การรับ-ส่งพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติ 
                       (4) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรียน การบริหารจัดการภายในองค์กรและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต 
                       (5) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีในชั้นศาล 
                       (6) การทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ได้ (anonymous data) 
                       (7) ข้อมูลผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาและข้อมูลบุคคลอ้างอิงของผู้สมัคร 
                8.4 ความยินยอม (Consent)
                เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น เช่น 
                      (1) ข้อมูลสุขภาพ เพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน/การให้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล/การรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล/ส่งตัวไปรักษาโรค หมู่โลหิต 
                      (2) ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองฝ่ามือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของท่านเพื่อลงเวลาทำงาน/เข้าประชุม/อบรมสัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม/เข้าอาคาร 
                      (3) ข้อมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อการพิจารณารับเข้าทำงาน/ตรวจสอบคุณสมบัติในงานที่ท่านรับผิดชอบ 
                      (4) การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 
                ทั้งนี้กลุ่มกิจกรรมที่บริษัทฯได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลากรเพื่อดำเนินการทั้งหลายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มกิจกรรม ดังต่อไปนี้
                      กลุ่มกิจกรรม
                      กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
                      ฐานการประมวลผล
                      การจัดการสิทธิการเข้าถึงและการขอเข้าพื้นที่ (Access Control Management)
                          • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
                          • ข้อมูลทรัพย์สิน
                          • ข้อมูลอัตลักษณ์
                          • ข้อมูลการทำงาน
                          • ข้อมูลประวัติ
                          • เอกสารหลักฐาน
                          • ข้อมูลชีวมิติ
                          • ฐานสัญญา
                          • ฐานความยินยอม
                          • ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
                      กระบวนการตรวจสอบ (Audit Procedures)
                          • ข้อมูลการทำงาน
                          • ข้อมูลอัตลักษณ์
                          • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
                          • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
                          • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
                          • ข้อมูลประวัติ
                          • ข้อมูลการทำธุรกรรม
                          • ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
                      การสำรอง, อัพเดทฐานข้อมูล, บริหารจัดการข้อมูล, ดำเนินการตามคำร้องขอและแก้ปัญหาทาง IT (Back-up, update database and IT troubleshooting)
                          • ข้อมูลทรัพย์สิน
                          • ข้อมูลอัตลักษณ์
                          • ข้อมูลการทำงาน
                          • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
                      การสนับสนุนลูกค้า การติดตามและตรวจสอบ(Customer Support, Monitoring and Examination)
                          • ข้อมูลการทำงาน
                          • ข้อมูลอัตลักษณ์
                          • ข้อมูลการทำธุรกรรม
                          • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
                          • ข้อมูลประวัติ
                          • ฐานสัญญา
                          • ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
        9. วิธีลบข้อมูลส่วนตัว?
            ผู้ใช้งานสามารถขอลบข้อมูลส่วนตัวได้โดยส่งเมลมาที่ contact@ultimate.asia เพื่อทำการขอลบข้อมูลความเป็นส่วนตัว หลังจากการร้องขอลบข้อมูลจะใช้เวลาดำเนินการ 1 - 7 วันทำการ

 

หมายเหตุ

  1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฏในหลักฐานที่ได้รับ

  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  4. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตนเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

  5. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

  6. เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร ID เกมเสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้

  7. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัทฯจนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ ID เกมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น

  8. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

bottom of page